Other Documents

other documents
Одлука за измена и дополнување на Статутот на СВП 2019 download
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СВП download
Правилник за внатрешна организација на СВП 04.08.2020 download
Правилник за изменувањње и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места download
Правилник за наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП download
Правилник за наградата „Златен венец“ на СВП download
Правилник за систематизација на работните места во СВП 04.08.2020 (3) download
Статут на НУМ СВП – број 02-133-4 од 12.06.2015 download
Закон за култура download
Барање за пристап до информации од јавен карактер download
Годишен извештај 2020 download
Годишен извештај 2021 download
Годишен план за јавни набавки 2021 download
Годишен извештај до Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации download
Одлука за измена на Правилникот за наградата „Браќа Миладиновци“2022 download
Договор за наградата Браќа Миладиновци download
Правилник за измена на правилникот за систематизација 11.2021 download
Правилник за измена на правилникот за систематизација 11.2021 download
Годишен извештај 2022 download
Завршна сметка 2022 download